CBTT Quyết định chấp thuận thành viên giao dịch công cụ nợ và Quyết định chấp thuận kết nối giao dịch

Ngày 14/8/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean nhận được Quyết định số 68/QĐ-SGDVN do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành ngày 07/8/2023 chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean là thành viên giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; và Quyết định số 832/QĐ-SGDHN do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành ngày 08/8/2023 chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean được kết nối giao dịch từ xa thị trường công cụ nợ đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Chi tiết file đính kèm: AseanSC_CBTT Quyet dinh TV GDCCN va Quyet dinh chap thuan ket noi GDTX TT CCN_signed

Trân trọng./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!