Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn VNC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol – Mã chứng khoán VNC:

  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần chứng khoán Asean – Mã chứng khoán: VNC
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.054.066 cp (tỷ lệ 10,04%)
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 200.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.254.566 cp (tỷ lệ 11,95%)
  • Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
  • Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 25/03/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!