CBTT Quyết định thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin về quyết định thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022.
Chi tiết file đính kèm ./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!