CBTT Thay đổi nhân sự.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022  của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.
Chi tiết file đính kèm ./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!