CBTT về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ

Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) công bố Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 24/03/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty
Chi tiết trong tài liệu đính kèm./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!