Công bố về việc sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á công bố về Quyết định chấp thuận của UBCKNN như sau:
Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBCK ngày 11/01/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh công ty chứng khoán, theo đó, Ông Lê Xuân Tiến được chấp thuận làm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh kể từ ngày 11/01/2016.
Chi tiết file đính kèm:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!