Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 26/04/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (Asean Securities) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại trụ sở Công ty. Tuân thủ quy định hiện hành về công bố thông tin, Asean Securities xin thông báo kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dưới đây:
Toàn văn văn bản về Công bố thông tin của Đại hội đồng cổ đông thường niên Asean Securities năm 2018 (file đính kèm).
Trân trọng thông báo!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!