Công bố thông tin Điều lệ sửa đổi

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin công bố thông tin toàn văn nội dung bản Điều lệ đã được sửa đổi.
Chi tiết như file đính kèm
Trân trọng!
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!