Công bố thông tin Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ

Ngày 21/11/2017, Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Asean (ASEAN SECURITIES) đã họp thông qua nghị quyết phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Tuân thủ quy định hiện hành về công bố thông tin, ASEAN SECURITIES xin thông báo kết toàn văn văn bản về Công bố thông tin Nghị quyết cuộc họp và bản Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.
Trân trọng thông báo!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!