Công bố thông tin Quyết định điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động

Căn cứ theo Quyết định số 61/GPĐC-UBCK ngày 26/12/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin công bố thông tin về việc thay đổi vốn điều lệ như sau:

  • Vốn điều lệ cũ:

           500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn)

  • Vốn điều lệ mới:

         1.000.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng chẵn)
Trân trọng./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!