Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Nội dung chi tiết trong file đính kèm.
Trân trọng./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!