Công bố thông tin v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bao gồm các nội dung:
– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (xem file chi tiết)
– Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (xem file chi tiết)

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!