Công bố về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin được công bố về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc như sau:
Căn cứ Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty CP chứng khoán Đông Nam Á, kể từ ngày 05/01/2015, Bà Lê Thị Thanh Bình giữ chức danh Tổng Giám đốc.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!