Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh

Ngày 24/01/2022, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Asean đã thông qua Nghị quyết thay đổi Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
Chi tiết file đính kèm ./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!