NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin nội dung Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Chi tiết file đính kèm ./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!