QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Ngày 14/12/2021, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Asean đã ban hành Quyết định về việc: Tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ, có nội dung như sau:

  • Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Mai Hoàng Long kể từ ngày 14/12/2021
  • Chi tiết file đính kèm ./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!