Quyết định về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Công ty Chứng khoán

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-UBCK ngày 23/02/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán Asean công bố thông tin về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh như sau:
Người đứng đầu Chi nhánh Hồ Chí Minh:  Ông Lê Hoàng Tân                           Chức danh: Giám đốc Chi nhánh
Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!