Thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 17/12/2021.
  • Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua nội dung chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
  • Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 17/12/2021 – 27/12/2021

Chi tiết (File đính kèm)

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!