Thông báo gia hạn họp ĐHĐCĐ và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ họp thường niên 2023.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (Công ty) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc gia hạn họp và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. 

 Chi tiết theo file đính kèm.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!