Thông báo giao dịch cổ phiếu VFR

Công ty CP Chứng khoán Asean công bố giao dịch cổ phiếu VFR như sau:
Công ty CP Chứng khoán Asean – người có liên quan đến Thành viên BKS – đăng ký bán 1.956.300 CP
– Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty CP Chứng khoán Asean
– Mã chứng khoán: VFR
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.956.300 CP (tỷ lệ 13,04%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Thị Bích Phượng
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.956.300 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
– Phương thức giao dịch: Thoả thuận
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/12/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/01/2018.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!