Thông báo thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Công ty CP Chứng khoán Asean thông báo về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Chi tiết như file đính kèm/./

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!