Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Chứng Khoán Asean

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Asean đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và 02 thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”). Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
Chi tiết như file đính kèm ./.
Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!