QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Quyết định của Hội đồng quản trị về Bổ nhiệm cán bộ

Ngày 12/05/2021, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Asean đã thông qua Quyết định về việc: Bổ nhiệm cán bộ, có nội dung như sau:
– Bổ nhiệm chức vụ Trưởng văn phòng Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Vũ Thu Thủy kể từ ngày 12/05/2021
Chi tiết file đính kèm./.

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!