QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Quyết định của Hội đồng quản trị về tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

Ngày  20/09/2021, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Asean đã ban hành Quyết định về việc: Tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ, có nội dung như sau:

  • Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Hoàng Tân kể từ ngày 20/09/2021
  • Chi tiết file đính kèm./.

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!