QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm cán bộ

Ngày 27/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Asean đã ban hành Quyết định về việc miễn nhiệm Cán bộ, có nội dung như sau:
Miễn nhiệm chức danh: Phó Tổng giám đốc Phát triển sản phẩm và Vận hành đối với bà Ngô Thanh Tâm kể từ ngày 27/04/2022.
Chi tiết file đính kèm./.

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!