EnglishVietnamese

Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận thành viên giao dịch

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố Quyết định số: 67/QĐ-SGDVN ngày 31/05/2022 của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận thành viên giao dịch đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.
Chi tiết file đính kèm ./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!