QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Quyết định sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-UBCK ngày 30/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Công ty chứng khoán, CTCP Chứng khoán Asean công bố thông tin về việc thay đổi: người đứng đầu chi nhánh, địa điểm chi nhánh và nghiệp vụ chi nhánh như sau:

  • Người đứng đầu chi nhánh Hồ Chí Minh: Bà Lê Thị Thanh Bình.
  • Địa điểm chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 77-79 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Nghiệp vụ Chi nhánh được thực hiện: Môi giới chứng khoán

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!