EnglishVietnamese

Thông báo chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 15/08/2022.
  • Nội dung/Mục đích: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2022 để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
  • Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 09/2022
  • Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

Chi tiết: file đính kèm ./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!