EnglishVietnamese

Thông báo chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2022, cụ thể như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 21/11/2022.
  • Nội dung/Mục đích: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2022 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
  • Thời gian họp: Dự kiến trước 31/12/2022
  • Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

Chi tiết file đính kèm ./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!