QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 06/04/2022.
  • Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: tháng 4/2022

Chi tiết (file đính kèm)

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!