Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại SJD)

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu – SJD: Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn ra khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 09/06/2021.
Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!