Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu

Ngày đấu giá: 05/12/2023

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.323.616 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 12.200 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 8 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 8 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.344.316 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 8 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 2.344.316 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 2.323.616 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 200 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 13.500 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 12.200 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 13.500 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 12.300 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 12.301 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 7 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 7 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.323.616 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được: 28.581.916.800 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/12/2023 đến ngày 11/12/2023

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 06/12/2023 đến ngày 11/12/2023

 

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!