Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu do Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – CTCP sở hữu

Ngày đấu giá: 29/01/2024

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.323.000 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 22.300 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 2 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.323.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 1.323.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 823.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 500.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 22.300 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 22.300 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất:  22.300 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 22.300 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 22.300 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 2 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.323.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:  0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được: 29.502.900.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 03/02/2024

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30/01/2024 đến ngày 02/02/2024

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!