QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“ASEAN SECURITIES”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: vào hồi 08h30, ngày 15/09/2022
  2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  3. Nội dung Đại hội:
  • Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025;
  • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
  • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
  • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
  • Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Nội dung chi tiết theo Chương trình họp đính kèm
Trân trọng kính mời các Quý cổ đông!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!