QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC & báo cáo TLATTC năm 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC & Báo cáo TLATTC năm 2021
Chi tiết file đính kèm.

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!