Tổng hợp giao dịch NĐT NN tuần 09.11-13.11.2020 [HOSE -1.481,3 tỷ]

Loại báo cáo: Báo cáo ASEAN Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Chi tiết xin xem trong file đính kèm.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!