Tổng hợp giao dịch NĐTNN tuần 07.06-11.06.2021 [HOSE -1.001,5 tỷ]

Loại báo cáo: Báo cáo ASEAN Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Chi tiết xin xem trong file đính kèm.

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!