Ngày Tiêu đề Nguồn báo cáo Ngôn ngữ Tải về
26/01/2022 Bản tin ngày 26.01.2022 – Vn-Index +2,00 điểm [1.481,58] – KKC Asean Securities Tiếng Việt
25/01/2022 Bản tin ngày 25.01.2022 – Vn-Index +39,87 điểm [1.479,58] – BHN Asean Securities Tiếng Việt
24/01/2022 Bản tin ngày 24.01.2022 – Vn-Index -33,18 điểm [1.439,71] – DPM Asean Securities Tiếng Việt
21/01/2022 Bản tin ngày 21.01.2022 – Vn-Index +7,59 điểm [1.472,89] – CMG Asean Securities Tiếng Việt
20/01/2022 Bản tin ngày 20.01.2022 – Vn-Index +22,51 điểm [1.465,30] – S4A Asean Securities Tiếng Việt
19/01/2022 Bản tin ngày 19.01.2022 – Vn-Index +3,85 điểm [1.442,79] – SWC Asean Securities Tiếng Việt
18/01/2022 Bản tin ngày 18.01.2022 – Vn-Index -13,90 điểm [1.438,94] – ISH Asean Securities Tiếng Việt
17/01/2022 Bản tin ngày 17.01.2022 – Vn-Index -43,18 điểm [1.452,84] – CTR Asean Securities Tiếng Việt
14/01/2022 Bản tin ngày 14.01.2022 – Vn-Index -0,03 điểm [1.496,02] – UDJ Asean Securities Tiếng Việt
13/01/2022 Bản tin ngày 13.01.2022 – Vn-Index -14,46 điểm [1.496,05] – ABT Asean Securities Tiếng Việt