Ngày Tiêu đề Nguồn báo cáo Ngôn ngữ Tải về
22/09/2021 Bản tin ngày 22.09.2021 – Vn-Index +10,84 điểm [1.350,68] – TV4 Asean Securities Tiếng Việt
21/09/2021 Bản tin ngày 21.09.2021 – Vn-Index -10,64 điểm [1.339,84] – NT2 Asean Securities Tiếng Việt
20/09/2021 Bản tin ngày 20.09.2021 – Vn-Index -2,16 điểm [1.350,48] – PVS Asean Securities Tiếng Việt
17/09/2021 Bản tin ngày 17.09.2021 – Vn-Index +6,77 điểm [1.352,64] – CTD Asean Securities Tiếng Việt
16/09/2021 Bản tin ngày 16.09.2021 – Vn-Index +0,04 điểm [1.345,87] – CLL Asean Securities Tiếng Việt
15/09/2021 Bản tin ngày 15.09.2021 – Vn-Index +6,13 điểm [1.345,83] – POW Asean Securities Tiếng Việt
14/09/2021 Bản tin ngày 14.09.2021 – Vn-Index -1,73 điểm [1.339,70] – QTP Asean Securities Tiếng Việt
13/09/2021 Bản tin ngày 13.09.2021 – Vn-Index -3,88 điểm [1.341,43] – SNZ Asean Securities Tiếng Việt
10/09/2021 Bản tin ngày 10.09.2021 – Vn-Index +1,33 điểm [1.345,31] – DQC Asean Securities Tiếng Việt
09/09/2021 Bản tin ngày 09.09.2021 – Vn-Index +10,37 điểm [1.343,98] – TMP Asean Securities Tiếng Việt