Ngày Tiêu đề Nguồn báo cáo Ngôn ngữ Tải về
19/02/2019 Báo cáo phân tích kỹ thuật – DXG và LDG (19/02/2019) Asean Securities Tiếng Việt
17/01/2019 Báo cáo phân tích kỹ thuật – VNM và VHM (17/01/2019) Asean Securities Tiếng Việt
25/09/2018 Báo cáo phân tích kỹ thuật – BID, CTG (25/09/2018) Asean Securities Tiếng Việt
22/03/2018 Báo cáo phân tích kỹ thuật – VNM, VIC, MSN, GAS (22/03/2018) Asean Securities Tiếng Việt
21/03/2018 Báo cáo phân tích kỹ thuật – BID, CTG, VCB, MBB (21/03/2018) Asean Securities Tiếng Việt
18/10/2017 Báo cáo phân tích kỹ thuật – LIX, LM8, LSS, MBB (18/10/2017) Asean Securities Tiếng Việt
13/10/2017 Báo cáo phân tích kỹ thuật – LCG, LDG, LHG, BCC (13/10/2017) Asean Securities Tiếng Việt
25/08/2017 Báo cáo phân tích kỹ thuật – DCM (25/08/2017) Asean Securities Tiếng Việt
23/08/2017 Báo cáo phân tích kỹ thuật – SHB (23/08/2017) Asean Securities Tiếng Việt
28/07/2017 Báo cáo phân tích kỹ thuật – NTL (28/07/2017) Asean Securities Tiếng Việt