QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính bán niên 2020 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã được soát xét của đơn vị kiểm toán và Giải trình chênh lệch lợi nhuận.
Chi tiết file đính kèm./.

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!