QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính năm 2021

Công ty CP Chứng khoán Asean công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Giải trình chênh lệch lợi nhuận.
Chi tiết file đính kèm:
BCTC KT_GTCLLN_2021

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!