QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.2021

Công ty CP Chứng khoán Asean công bố thông tin Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.2021 đã được kiểm toán.
Chi tiết file đính kèm:
BC_TY LE ATTC_KT_2021

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!