Hướng dẫn & Hỗ trợ

Hướng dẫn Chuyển khoản chứng khoán

Hướng dẫn chuyển khoản chứng khoán

I. Chuyu1ec3n khou1ea3n chu1ee9ng khou00e1n giu1eefa cu00e1c tiu1ec3u khou1ea3n (ku00eanh Asean hu1ed7 tru1ee3)

n

u0110u1ec3 u0111u01b0u1ee3c hu1ed7 tru1ee3 chuyu1ec3n khou1ea3n chu1ee9ng khou00e1n nu1ed9i bu1ed9, Quu00fd khu00e1ch cu00f3 thu1ec3 thu1ef1c hiu1ec7n qua 2 cu00e1ch:

n

Cu00e1ch 1: Liu00ean hu1ec7 tu1ed5ng u0111u00e0i (u00e1p du1ee5ng cho khu00e1ch hu00e0ng u0111u00e3 u0111u0103ng ku00fd giao du1ecbch qua u0111iu1ec7n thou1ea1i)

n

Bu01b0u1edbc 1. Quu00fd khu00e1ch vui lu00f2ng su1eed du1ee5ng su1ed1 u0111iu1ec7n thou1ea1i u0111u00e3 u0111u0103ng ku00fd giao du1ecbch u0111u1ec3 liu00ean hu1ec7 tu1ed5ng u0111u00e0i yu00eau cu1ea7u hu1ed7 tru1ee3 chuyu1ec3n khou1ea3n chu1ee9ng khou00e1n nu1ed9i bu1ed9.

n

Bu01b0u1edbc 2. Quu00fd khu00e1ch xu00e1c nhu1eadn u0111u1ed3ng u00fd cu00e1c thu00f4ng tin mu00e0 nhu00e2n viu00ean tu1ed5ng u0111u00e0i thu00f4ng bu00e1o, bao gu1ed3m:

n
  n
 • Tiu1ec3u khou1ea3n chuyu1ec3n chu1ee9ng khou00e1n, tiu1ec3u khou1ea3n nhu1eadn chu1ee9ng khou00e1n.
 • n
 • Mu00e3 chu1ee9ng khou00e1n cu1ea7n chuyu1ec3n
 • n
 • Su1ed1 lu01b0u1ee3ng chu1ee9ng khou00e1n cu1ea7n chuyu1ec3n
 • n
 • Xu00e1c thu1ef1c mu1eadt khu1ea9u giao du1ecbch qua u0111iu1ec7n thou1ea1i
 • n
n

Cu00e1ch 2: Quu00fd khu00e1ch u0111u1ebfn quu1ea7y giao du1ecbch u0111u1ec3 u0111u01b0u1ee3c hu1ed7 tru1ee3.

n

Bu01b0u1edbc 1. Quu00fd khu00e1ch tu1edbi quu1ea7y giao du1ecbch cu1ee7a Aseansc tu1ea1i Tru1ee5 su1edf chu00ednh tu1ea1i Hu00e0 Nu1ed9i hou1eb7c chi nhu00e1nh Hu1ed3 Chu00ed Minh.

n

Bu01b0u1edbc 2. Quu00fd khu00e1ch xuu1ea5t tru00ecnh CMND/CCCD u0111u1ec3 xu00e1c thu1ef1c thu00f4ng tin khu00e1ch hu00e0ng.

n

Bu01b0u1edbc 3. Quu00fd khu00e1ch ku00fd phiu1ebfu yu00eau cu1ea7u chuyu1ec3n khou1ea3n chu1ee9ng khou00e1n nu1ed9i bu1ed9 hou1eb7c nhu1eadn hu1ed7 tru1ee3 hu01b0u1edbng du1eabn chuyu1ec3n khou1ea3n chu1ee9ng khou00e1n online.

n

n

II. Chuyu1ec3n khou1ea3n chu1ee9ng khou00e1n sang thu00e0nh viu00ean lu01b0u ku00fd khu00e1c.

n

Quu00fd Khu00e1ch hu00e0ng cu00f3 nhu cu1ea7u chuyu1ec3n khou1ea3n chu1ee9ng khou00e1n trong tu00e0i khou1ea3n lu01b0u ku00fd mu1edf tu1ea1i Asean Securities sang tu00e0i khou1ea3n cu1ee7a Khu00e1ch hu00e0ng mu1edf tu1ea1i thu00e0nh viu00ean lu01b0u ku00fd khu00e1c, xin vui lu00f2ng liu00ean hu1ec7 Quu1ea7y giao du1ecbch cu1ee7a Asean Securities u0111u1ec3 u0111u01b0u1ee3c tu01b0 vu1ea5n vu00e0 hu01b0u1edbng du1eabn thu1ee7 tu1ee5c.

n

Quu00fd khu00e1ch cu00f3 thu1ec3 liu00ean hu1ec7 vu1edbi Asean Securities tu1ea1i Tru1ee5 su1edf chu00ednh vu00e0 Chi nhu00e1nh cu1ee7a Asean Securities.

n

Hu1ed3 su01a1 chuyu1ec3n khou1ea3n chu1ee9ng khou00e1n bao gu1ed3m:

n
  n
 • Khu00e1ch hu00e0ng lu00e0 cu00e1 nhu00e2nn
   n
  • Bu1ea3n gu1ed1c Chu1ee9ng minh nhu00e2n du00e2n/Cu0103n cu01b0u1edbc cu00f4ng du00e2n cu00f2n hiu1ec7u lu1ef1c
  • n
  • Yu00eau cu1ea7u chuyu1ec3n khou1ea3n chu1ee9ng khou00e1n theo mu1eabu (do Asean Securities cung cu1ea5p)
  • n
  n
 • n
 • Khu00e1ch hu00e0ng lu00e0 tu1ed5 chu1ee9cn
   n
  • Quyu1ebft u0111u1ecbnh thu00e0nh lu1eadp cu00f4ng ty/u0110u0103ng ku00fd kinh doanh (bu1ea3n sao cu00f4ng chu1ee9ng)
  • n
  • Giu1ea5y giu1edbi thiu1ec7u cu1ee7a ngu01b0u1eddi u0111u01b0u1ee3c giu1edbi thiu1ec7u u0111u1ebfn lu00e0m thu1ee7 tu1ee5c (bu1ea3n gu1ed1c)
  • n
  • CMND/CCCD cu00f2n hiu1ec7u lu1ef1c cu1ee7a ngu01b0u1eddi u0111u01b0u1ee3c giu1edbi thiu1ec7u (bu1ea3n gu1ed1c);
  • n
  • Yu00eau cu1ea7u chuyu1ec3n khou1ea3n chu1ee9ng khou00e1n theo mu1eabu (do Asean Securities cung cu1ea5p)
  • n
  n
 • n
n

Thu1eddi gian du1ef1 kiu1ebfn hou00e0n tu1ea5t: 03-05 ngu00e0y lu00e0m viu1ec7c ku1ec3 tu1eeb ngu00e0y Asean Securities nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c hu1ed3 su01a1 u0111u1ea7y u0111u1ee7, hu1ee3p lu1ec7.

n

Lu01b0u u00fd: Thu00f4ng tin cu00e1 nhu00e2n cu1ee7a khu00e1ch hu00e0ng tu1ea1i Thu00e0nh viu00ean lu01b0u ku00fd chuyu1ec3n vu00e0 nhu1eadn phu1ea3i tru00f9ng khu1edbp vu00e0 tu00e0i khou1ea3n tu1ea1i Thu00e0nh viu00ean lu01b0u ku00fd nhu1eadn u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c ku00edch hou1ea1t tu1ea1i Tu1ed5ng Cu00f4ng ty Lu01b0u ku00fd vu00e0 bu00f9 tru1eeb Chu1ee9ng khou00e1n Viu1ec7t Nam (VSDC).

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!