HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai

Căn cứ theo Quyết định số 493/QĐ-SGDHCM ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai do Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai do Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai nắm giữ như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  14 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:   12 NĐT
Cá nhân nước ngoài:     0 NĐT
Tổ chức trong nước:   02 NĐT
Tổ chức nước ngoài:     0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    8.927.300 CP

Cá nhân trong nước:     5.407.300 CP
Cá nhân nước ngoài:                  0 CP
Tổ chức trong nước:    3.520.000 CP
Tổ chức nước ngoài:                  0 CP

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!