HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Quyết định số 250501/2020/QĐ-TGĐ ngày 25 tháng 05 năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  110 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  104NĐT
Cá nhân nước ngoài:    01 NĐT
Tổ chức trong nước:    05 NĐT
Tổ chức nước ngoài:      0 NĐT

Tổng số cổ phần đăng ký:    20.756.700 cổ phần

Cá nhân trong nước: 10.560.700 cổ phần
Cá nhân nước ngoài:      696.000 cổ phần
Tổ chức trong nước:   9.500.000 cổ phần
Tổ chức nước ngoài:                 0 cổ phần

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!