HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện VINASINO

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện VINASINO được tổ chức vào ngày 06/11/2018 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!