Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng phát Hà Bắc do Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sở hữu

Ngày đấu giá: 24/02/2022
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng phát Hà Bắc
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.423.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 14.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 3 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 9.610.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 9.610.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 4.600.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 823.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 14.100 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 14.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 14.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 14.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 14.100 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 5.423.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 76.464.300.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/02/2022 đến ngày 03/03/2022
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 03/03/2022
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!