Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Cảng Nha Trang do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu

Ngày đấu giá: 09/10/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND tỉnh Khánh Hòa
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: CTCP Cảng Nha Trang
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.570.809 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 11.900 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.715.427 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 4 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 4.715.427 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.570.809 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 3.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 18.600 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 11.900 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 18.600 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 12.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 12.112 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.570.809 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 19.026.288.900 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 10/10/2018 đến 16 giờ 00 ngày 16/10/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/10/2018 đến ngày 16/10/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!