Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi
  2. Địa chỉ: Xóm Dân Chủ, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 18.500.000.000 đồng (Mười tám tỷ năm trăm triệu đồng)
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.781.200 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 28 NĐT

                Trong đó: Tổ chức: 3 NĐT                      Cá nhân: 25 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 24.999.300 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 5.343.600 CP           Cá nhân: 19.655.700 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/09/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 06/09/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!