Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cảng Nha Trang

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cảng Nha Trang như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND tỉnh Khánh Hòa
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cảng Nha Trang
  3. Địa chỉ: Số 05 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
  4. Vốn điều lệ: 245.390.490.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.570.809 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

                  Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.715.427 cổ phần

                  Trong đó: Tổ chức: 3.141.618 CP           Cá nhân: 1.573.809 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/10/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 09/10/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!